mail to
dr-jasmina Dr. Jasmina Sahinovic

visi ljekar u Wagner-Jauregg
ljekar opste medicine
ljekar gerijatrije
ljekar palijativne medicine
Pored rada kao ljekar po slobodnom izboru, radim kao
visi ljekar u drzavnoj klinici Wagner-Jauregg u Lincu.

Izvrsno poznavanje jezika sa skoro svih podrucja bivse Jugoslavije.